Jumat, 04 Oktober 2019

Lirik Lagu Ya Wardati - Almanar

Ya Wardati - Almanar


Ya Wardati Lamma Roo Anni
‘ainaki Zaada Min Hanini
Ya Laita Syi’ri Maa Tarooki
Hal Fiiki Maa Bi Min Junuuni

Ya Wardati Lamma Roo Anni
‘ainaki Zaada Min Hanini
Ya Laita Syi’ri Maa Tarooki
Hal Fiiki Maa Bi Min Junuuni

Reff.
Ya Wardati Qolbi Ya Rooqi
Waddaru Fii Nail Makaani
Ya Wardati Aina Kalaami
Samarni Dam’i Min Syujuuni
Ya Wardati Ya Wardati Haadzi Syu Uuni

Ya Wardati Lamma Roo Anni
‘ainaki Zaada Min Hanini
Ya Laita Syi’ri Maa Tarooki
Hal Fiiki Maa Bi Min Junuuni

Reff.
Ya Wardati Qolbi Ya Rooqi
Waddaru Fii Nail Makaani
Ya Wardati Aina Kalaami
Samarni Dam’i Min Syujuuni
Ya Wardati Ya Wardati Haadzi Syu Uuni

Ya Wardati Lamma Roo Anni
‘ainaki Zaada Min Hanini
Ya Laita Syi’ri Maa Tarooki
Hal Fiiki Maa Bi Min Junuuni