Sabtu, 05 Oktober 2019

Lirik Lagu Ya Uyuni Sahara

Ya Uyuni Sahara


Ya 'uyyunissaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar-gamar

Ya 'uyyunissaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar-gamar

Addali Filmahabbah Madda'ainfisyamar
Ya 'uyyunissharoh Ya 'uyyunissharoh

Allimunissaharoh Allimunii Allimuni Allimunissaharoh

Ya 'uyyunissaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar-gamar

Ya 'uyyunissaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar-gamar

Allimunilayalali Allimunilayalali
Is Is Issirinnijum [issirinnijum]

Allimunilayalali Allimunilayalali
Is Is Issirinnijum Issirinnijum

Winta Yauminhali Finwakthil Humum [finwakthil Humum]
Winta Yauminhali Finwakthil Humum [finwakthil Humum]

Istikilhal Lihalli Aulada Wil Gamar
Ya 'uyyunissharoh Ya 'uyyunissharoh

Allimunissaharoh Allimuni Allimuni Allimunissaharoh

Ya 'uyyunissaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar-gamar

Ya 'uyyunissaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar-gamar

Allimunilayalali Allimunilayalali
Is Is Issirinnijum Issirinnijum

Allimunilayalali Allimunilayalali
Is Is Issirinnijum Issirinnijum

Winta Yauminhali Finwakthil Humum [finwakthil Humum]
Winta Yauminhali Finwakthil Humum [finwakthil Humum]

Istikilhal Lihalli Aulada Wil Gamarya 'uyyunissharoh
Ya 'uyyunissharoh

Allimunissaharoh Allimuni Allimuni Allimunissaharoh

Ya 'uyyuni Shaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar-gamar

Ya 'uyyunissaharoh Allimunissaharoh
Dho 'alailil Hayaroh Lilmuhayyilil Gamar