Minggu, 04 Agustus 2019

Lirik Lagu SNH48 - Niuyue Meng (纽约梦)

Lirik Lagu SNH48 - Niuyue Meng (纽约梦)
(Team SII 6th Stage)


Lirik Dalam Hanzi


百老汇烟火在午夜升起
亮的连自由女神都苏醒
银白大道的绚丽
隐藏不住波希米亚气息
红色布幕在惊叹中升起
美的连灰姑娘也想当巨星
这条大道闪耀无尽
埋下舞娘的梦延伸千里
忘了在不夜城灯光里
我是五零年代红磨坊歌姬
舞出剧中生命 往纽约梦前进
唱醒这旋律 仿宫廷女高音
卸下水晶面具 那千万观众群
只记得舞台上歌剧红伶
我要舞动奇迹 往纽约梦前进
唱亮这名曲 要飞离皇后区
大家都有梦想 在百老汇留名
成为韦伯的专属女伶
百老汇烟火在午夜升起
亮的连自由女神都苏醒
银白大道的绚丽
隐藏不住波希米亚气息
红色布幕在惊叹中升起
美的连灰姑娘也想当巨星
这条大道闪耀无尽
埋下舞娘的梦延伸千里
忘了在不夜城灯光里
我是五零年代红磨坊歌姬
舞出剧中生命 往纽约梦前进
唱醒这旋律 仿宫廷女高音
卸下水晶面具 那千万观众群
只记得舞台上歌剧红伶
我要舞动奇迹 往纽约梦前进
唱亮这名曲 要飞离皇后区
大家都有梦想 在百老汇留名
像歌剧魅影christine
成为韦伯的专属女伶
舞出剧中生命 往纽约梦前进
唱醒这旋律 仿宫廷女高音
卸下水晶面具 那千万观众群
只记得舞台上歌剧红伶
我要舞动奇迹 往纽约梦前进
唱亮这名曲 要飞离皇后区
大家都有梦想 在百老汇留名
像歌剧魅影christine
成为韦伯的专属女伶
纽约梦不停堆积 灿烂
百年的传奇

Lirik Dalam Pinyin


Bǎilǎohuì Yānhuǒ Zài Wǔyè Shēng Qǐ
Liàng De Lián Zìyóu Nǚshén Dōu Sūxǐng
Yínbái Dàdào De Xuànlì
Yǐncáng Bù Zhù Bō Xī Mǐ Yà Qìxí
Hóngsè Bù Mù Zài Jīngtàn Zhōng Shēng Qǐ
Měide Lián Huī Gūniang Yě Xiǎng Dāng Jùxīng
Zhè Tiáo Dàdào Shǎnyào Wújìn
Mái Xià Wǔ Niáng De Mèng Yánshēn Qiānlǐ
Wàngle Zài Búyèchéng Dēngguāng Lǐ
Wǒ Shì Wǔ Líng Niándài Hóng Mòfāng Gē Jī
Wǔ Chū Jù Zhōng Shēngmìng Wǎng Niǔyuē Mèng Qiánjìn
Chàng Xǐng Zhè Xuánlǜ Fǎng Gōngtíng Nǚ Gāoyīn
Xiè Xià Shuǐjīng Miànjù Nà Qiān Wàn Guānzhòng Qún
Zhǐ Jìde Wǔtái Shàng Gējù Hóng Ling
Wǒ Yào Wǔdòng Qíjī Wǎng Niǔyuē Mèng Qiánjìn
Chàng Liàng Zhè Míngqǔ Yào Fēi Lí Huánghòu Qū
Dàjiā Dōu Yǒu Mèngxiǎng Zài Bǎilǎohuì Liú Míng
Chéngwéi Wéibó De Zhuānshǔ Nǚling
Bǎilǎohuì Yānhuǒ Zài Wǔyè Shēng Qǐ
Liàng De Lián Zìyóu Nǚshén Dōu Sūxǐng
Yínbái Dàdào De Xuànlì
Yǐncáng Bù Zhù Bō Xī Mǐ Yà Qìxí
Hóngsè Bù Mù Zài Jīngtàn Zhōng Shēng Qǐ
Měide Lián Huī Gūniang Yě Xiǎng Dāng Jùxīng
Zhè Tiáo Dàdào Shǎnyào Wújìn
Mái Xià Wǔ Niáng De Mèng Yánshēn Qiānlǐ
Wàngle Zài Búyèchéng Dēngguāng Lǐ
Wǒ Shì Wǔ Líng Niándài Hóng Mòfāng Gē Jī
Wǔ Chū Jù Zhōng Shēngmìng Wǎng Niǔyuē Mèng Qiánjìn
Chàng Xǐng Zhè Xuánlǜ Fǎng Gōngtíng Nǚ Gāoyīn
Xiè Xià Shuǐjīng Miànjù Nà Qiān Wàn Guānzhòng Qún
Zhǐ Jìde Wǔtái Shàng Gējù Hóng Ling
Wǒ Yào Wǔdòng Qíjī Wǎng Niǔyuē Mèng Qiánjìn
Chàng Liàng Zhè Míngqǔ Yào Fēi Lí Huánghòu Qū
Dàjiā Dōu Yǒu Mèngxiǎng Zài Bǎilǎohuì Liú Míng
Xiàng Gējù Mèiyǐng Christine
Chéngwéi Wéibó De Zhuānshǔ Nǚling
Wǔ Chū Jù Zhōng Shēngmìng Wǎng Niǔyuē Mèng Qiánjìn
Chàng Xǐng Zhè Xuánlǜ Fǎng Gōngtíng Nǚ Gāoyīn
Xiè Xià Shuǐjīng Miànjù Nà Qiān Wàn Guānzhòng Qún
Zhǐ Jìde Wǔtái Shàng Gējù Hóng Ling
Wǒ Yào Wǔdòng Qíjī Wǎng Niǔyuē Mèng Qiánjìn
Chàng Liàng Zhè Míngqǔ Yào Fēi Lí Huánghòu Qū
Dàjiā Dōu Yǒu Mèngxiǎng Zài Bǎi Lǎo Huì Liú Míng
Xiàng Gējù Mèiyǐng Christine
Chéngwéi Wéibó De Zhuānshǔ Nǚling
Niǔyuē Mèng Bù Tíng Duījī Cànlàn
Bǎinián De Chuánqí