Jumat, 16 Agustus 2019

KJ 349 - Haleluya, Pujilah Tuhanmu

KJ 349 - Haleluya, Pujilah Tuhanmu


1.  Haleluya! Pujilah Tuhanmu! Haleluya! Pujilah Tuhanmu!
Haleluya! Amin. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.